i 'te U-f v 1 n BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen schrijven 3 r de le 1 "biedt :effende 'ine. ifziet va| .ni swagen; Lit van l vsorden heb of gt ir te vra eventue n. met de viseert t van le- hij één ig is en nen te niet i voorkc- reenkoras; lilnis door he: ce gezon- ;al hij |>p grond, dat het afgeloopen jaar is gebleken, dat bij \ï_L inschrijving de benzineprijzen hooger zijn dan de steeds wisselende prijzen op de vrije markt, wordt uit oogpunt van financieele redenen besloten, geen openbare inschrij ving voor dè levering van benzine uit te schrijven. |iet besluit dd. 6 Cctober j.1. wordt ingetrokken Conform het besloten. advies van den Technisch Ambtenaar wordt Etfotif icatie I LAj V V 'yh?. AjLiA.ii±l Het ontwerp wordt goedgekeurd, :r tentie gunning r inricij eclame- eel Llid- lcend ge- bTiVEHP te ver- ng der rvaardi- gele- xstraal e D. 1576' 'oerde Het ontwerp wordt goedgekeurd, k* cjd- Besloten wordt de kosten ad f.208,80 te brengen ten las- van den post 420 rekening 1933* CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 34