Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 661 Minister van Socia ie Zaken 662 Ministerie van So ciale Zaken. 663 664 665 666 667 Burgemeester van Bunschoten. Minister van Socia; le Zaken. Inspv.d.Volksge zondheid. ^Utrecht O.L.Zimmerman. tijd, opzichter hij open bare werken. Gemeente-secreta ris. geeft machtiging 24 arbeiders bij de Bijkswerkverschaffing te plaatsen onder diverse voormarden. Overleg te plegen met den Rijks-Inspec, teur te Zwolle. gesloten Minister door hem te drager Voorts zi den Rijk'- deelt mede dat met ingang van 1 Juli a,i [De nadere een herziening van de steuntarreven even als een wijziging van eenige bepalingen der tegenwoordige steunregeling zal wor, den aangebracht. Voor het ontvangen van rijkssubsidie zul len deze nieuwe voorwaarden moeten wor den opgevolgd. waarschuwt niet opnieuw in zee te gaan met een particuliere onderneming inzake destructie van afgekeurd vleesch. bericht subsidie percentage werkloozen- kassen over 1934. ■geeft in overweging het medisch school toezicht in te voeren en wijst voorts 0. het nut van een verordening, als bedoelt in art.25 van 6-e Besmettelijke Ziekten- wet, omdat daardoor het nuttig effect van het schooltoezicht kan worden ver hoogd. Een model-verordening is mede overgelegd zendt controle-rapport met aanvullings rapport betreffende vlaktemeting van de bekleeding van het zwembassin natuurbad deelt de vergadering mede dat de heer Grootewal namens de Commissie voor aan koop brandweerauto Soesterberg verzoekt alsnog te besluiten tot aankoop van lad ders op de auto te bevestigen. Be kostei bedragen f.36, ^fgewach' kenni sge; Leunisge Besloten 25 der B ontwerp te breng Besloter sie inzs richt er Besloter van dez< keuren c crediet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 351