■Xk*. J>S~/d> BESLISSING Afdeeling A Aanmerkinaen en No. Lj de 3n onder -Inspec- Juli a, sven evej palingen zal wor^ 3idie 2ui ten wor se gaan inzake 1. tloozen- school- roorts o; 3 bedoel kiekten- 3ff eet 2n ver mede Besloten wordt van de machtiging gebruik te maken en den Minister mede te deelen dat de gemeente bereid is het door hem te bepalen deel in de kosten van uitzending bij s te dragen. Voorts zullen nadere inlichtingen gevraagd worden aan den Rijks-Inspecteur der Werkverschaffing te Zwolle. De nadere mededeelingen van den Minister zullen worden Lfgewacht. J/y ienm sg en omen A 5SL .enmsgenomen, Besloten wordt een ontwerp-verordening bedoeld in art. V 25 der Besmettelijke Ziektenvuet samen te stellen en dit v ontwerp bij de Wetgevende Commissie ter behandeling voor te brengen. esloten wordt de rapporten toe te zenden aan de Commis- ie inzake onderzoek natuurbad met verzoek om van be- richt en raad te dienen. Besloten wordt de ladders aan te koopen en aan den raad j \P van deze beslissing Kennis te geven met verzoek goed te keuren dat het bedrag bestreden wordt uit het verleende crediet, verleend voor aankoop brandweer-auto. j j - Z J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 352