6Ó9 Ged. Staten. 67O Ge Voorzitter, out k. vragen nadere inlichtingen en gegevens over het raadsbesluit dd. 23 Mei j.1. waarbij ten behoeve van den gemeente vanger overeenkomstig art.90 lid 6 van het ambtenaren-reglement wordt besloten het bepaalde bij lid 1 van art.90 buitei toepassing te laten. Ilede wordt bericht en raad verzocht naai aanleiding van het adres van H.J.Gasilli verzoekende bovenbedoeld raadsbesluit ter vernietiging bij de Kroon voor te dragen. vragen advies omtrent een bezwaarschrift van de O.B.I.M. inzake benzineleveran ties enz. stelt aan de orde de vraag of het Colle, jnog maatregelen zal treffen tegen het ivoortwerken van de Jaggifabriek "Fino" zonder vergunning. Ge heer Groot, die een onderhoud heeft gehad met het hoofd der .vrbeids-inspec- tie heeft geen positieve resultaten kun inen bereiken. ket antwc werp - scha eurd en Besloten deelen, c ring der handeld, heeft bei firma daj ning van Mvorens opgedragi binding tect) en l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 353