/9U. Jfii BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ïg evens L j .1. 2 ent e-on; 1. 6 van )eslotea )0 buitei >cht naar 1 Ga si lij isluit or te .rschrift :veran- Het antwoord aan de Gedeputeerde Staten dat in een ont werp-schrijven is vervat wordt na voorlezing goedge keurd en vastgesteld. t Co 11e n het "Fino" heeft inspec- ten kun- Besloten wordt voorloopig aan de Ged. Staten mede te heelen, dat het bezwaarschrift spoedig in een vergade ring der Commissie voor Openbare «Verben zal worden be- aandeld, aangezien het College op advies dier Commissie heeft besloten de benzine aan te koopen bij een andere firma dan de G.B.I.M. en dat zij van een spoedige afdoe ning van deze aangelegenheid kunnen verzekerd zijn. Llvorens in deze te beslissen wordt aan den Secretaris opgedragen zich met de heeren Groot en v.Noesel in ver binding te stellen met iir.Rosenboom te Amsterdam (archi tect) en deze te verzoeken van advies te willen dienen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 354