'P 3- BESLISSING Afdeel ing en No. Aan belet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 5 Ju- V- ii 1934, 2e afd. nos. I783/IO66, I784/IO67 en I839/IG08, jn gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht, fordt Besloten de aanvragen nos. 2/29° 1/919» 1/917 en i;l/922 in te willigen. J - merKingen )e vergadering besluit dat ae administratie ter uitvoe :ing van art.41 der Drankwet op de secretarie behartigd i aoet worden. ÏBeslissingen van den Commissaris der Koningin zullen aan de Politie ±a ter tennis worden gebracht, terwijl omtrent de aanvragen zelve het advies der Poli- jtie zal worden gevraagd. )eze beslissing ter kennis te brengen van den Inspecteur van Politie. n. J Iet College heeft geen bezwaar tegen het verleenen der [bouwvergunning zoodra de toestemming van Gedeputeerde Staten is verkregen. Besloten wordt aan het hoofd van den keuringsdienst iP aJy mede te deelen, dat het College bereid is de voorgestel-^.^ll^ de wijkverdeeling bij het keuren van huisslachtingen in toepassing te brengen en wel gedurende een nog nader vast te stellen termijn. Aangezien omtrent dezen ter mijn volgens de gedane mededeeling nog geen overeenstem ming bestaat tusschen den keuringsdienst en de landoou-: wers-organisatiën zal aan het hoofd van den dienst wor den opgedragen te dien aanzien te trachten overeenstem ming te verkrijgen. Voorts wordt het hoofd van den dienst opgedragen gemelde organisaties te verzoeken de proef- maatregel te volgen en te verzoeken na afloop van den nog vast te stellen termijn het College van Burgemees ter en Wethouders omtrent de maatregel en de ervarin gen daarbij opgedaan, in te lichten. i-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 358