X Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. 676 6 77 678 67 9 Techn. Ambtenaar Openbare .Terken. A,H.J.Hartemink, Midaelwijkstr.3 Soest. Bestuur ïflannenzangj- vereeniging "Apol lo" Vereeniging van Nederlandsche Ge meenten. maken opmerkingen ten aanzien van de door den gemeenteraad vastgestelde werl lieden- en ambtenarenreglementen. deelt mede dat aan de aanneemster van bestek no.1, dienst 1934» N.V. Bout en aanneming-maatschappij v/h Jac.van Gent te Amersfoort, de tweede termijn der aannemingssom kan worden uitbetaald zijnde een bedrag van f135460 verzoekt ontheffing van het bepaalde m artikel 14 sub b der bouwverordening, voor den bouw van een dubbel woonhuis, op het perceel, kadastraal bekend gemeei te Soest, in sectie H.3448 en wel tot een afstand van 2/2 M. uit de zijerfaf- scheiding, in plaats van 5 Omtrent dit verzoek wordt rapport uitgebracht do den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht. verzoekt beschikbaarstelling voor een zang- en muziekconcours op 31 Juli, 1 en :2 Augs. a.s. het gemeenteterrein aan de [Paulus Potterlaan en wel het gedeelte ïdaaraan grenzende, met de toestemming tot afzetten van het terrein en eenige straten daarop uitkomende. Voorts wordt in bruikleen gevraagd de muziektent, staanders, stokken en vlaggen, terwijl toestemming wordt gevraagd tot het aan brengen van eenige reclame en doeken aan niet-hoofdwegen, en tot het inzame len van gelden voor aankoop prijzen dcoi het laten circuleeren van eenige intee kenlijsten door een sub-commissie. je sloten yoorts tt ie Stater De ontwer ling ing< gesloten aanneming ian adre lorden i: doet eenige mededeelingen met betrekkin tot de uitvoering der Wegenwet en meent dat het mogelijk is om bij voldoende deelneming van gemeenten, een organisa tie te scheppen, waardoor het opmaken van leggers kan worden bevorderd en dit werk op de meest billijke wijze kan wor den verricht. Verzocht wordt hiervan vói J5 Juni a.s. bericht te zenden. ie, Besloten le. toe vers schi de m schi de ir teru der telo voor toe stoü ge r 4e. goed ten sten te gep] bar« 3e' 5e. Besloter College neer za! zijn en Verzoch ander n; •te kunn den en voorges

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 359