BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen an de 1de wie ris ti. er van ac.van ermijn tbetaald. aaide in ening, onhuis, nd gemeei el tot jerfaf oitr ent bracht do met de i cht or een nli 1 ei n aan de ieelte emming eenlge ts wordt tent terwijl aet aan- oeken inzarne- jzen dcoi e intee- ie. etrekkin en meent oende rganisa- pmaken i en dit kan won ervan vós Besloten wordt het ambtenaren-reglement te herzien en voorts te voldoen aan de aanwijzingen van de Gedeputeer- ie Staten. /f/-o De ontwerpen worden t.z.t. bij het College ter beoordee- aZ ling ingewacht. pesloten wordt aan den aannemer den tweeden termijn der t a£j~ aannemingssom tot een bedrag van f.l354»ÖO uit te keeren ,n adressant te berichten dat zijn verzoek niet kan worden ingewilligd. V Js- ih. Besloten wordt: le. toe te staan dat het terrein wordt afgezet met dien verstande dat de afsluiting van de wegen moet ge schieden in overleg met den Inspecteur van Politie, ge. de muziektent in bruikleen te geven indien deze be schikbaar is. Het afbreken en opslaan en vervoer van de muziektent en het weder op de plaats van herkomst terugplaatsen moet geschieden door en voor rekening der vereeniging. De gemeente verleent daarvoor kos teloos medewerking door bescnikbaarstelling van een voorman (timmerman). 3e. toe te staan het gebruik van aanwezige staanders, stonken en vlaggen, alsmede het aanbrengen van eeni ge reclame en doeken boven gemeentewegen. 4e. goed te keuren gelden in te zamelen op inteenenlijs- ten voor aankoop prijzen, mits de lijsten zijn afge stempeld door de Politie, pe. te bepalen, dat omtrent de punten 2 en 3 overleg gepleegd wordt met den technisch ambtenaar van Open bare Werken. Besloten wordt aan de Vereeniging mede te deelen dat het \p- College bereid is aan de organisatie deel te nemen, wan-:^. neer zal zijn gebleken dat de kosten niet te hoog zullen zijn en de uitvoering van het werk in goede handen is. Verzocht zal worden omtrent de beoordeeling van een en ander nadere gegevens te verschaffen, teneinde den r^a J te kunnen verzoeken de noodige gelden beschikbaar e len en het College te machtigen eene regeling als wordt voorgesteld in het belang der gemeente te treffen. r VBOUVS- i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 360