685 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 680 681 682 663 684 ej.kelena Hage- doorn, te Soest. Gedeputeerde Sta- ten. Techn. Ambtenaar Openbare Werken. Stichting tot be heer van het Soes- ter natuurbad. Hedzer de Jong. Best.der Afd.Huis ter Heide v.h.Cen traal genootschap voor vacantrekolo- nies,Vice-secr P.ïï.AlbardaSoes- terberg. Korte o u verzoekt vergunning voor het mogen foto' grafeeren of te laten fotografeeren in de nabijheid en op het terrein van het Soester natuurbad. deelen mede geen aanleiding te kunnen vinden om terug te komen op hun stand punt inzake de dekking van kosten voor het aanbrengen van verbeteringen aan hei natuurbad en verzoeken te bevorderen da alsnog aan hun bezwaren wordt tegemoet gekomen. verzoekt onder opgaaf van redenen den ichauffeur-monteur H.A.Vos te willen schorsen. (verzoekt machtiging om aan den pachter- van de auto- en rijwielstalling bij het natuurbad drie weken en wel tot 25 Jun a.s. uitstel te geven van de betaling van den 2en termijn der pachtsom. vraagt verlof 3 voor de voorlocaliteit van het perceel Hademakerstraat 25b. verzoekt toekenning van eene bijdrage uit de gemeentekas overeenkomstig de be palingen der verordening op het verlee- nen van bijdragen in de kosten van uit zending en verpleging in een gezondheids- en vacantiekoloniezulks ten behoeve van F.B.H.Heuvingh, Hademakerstraat 25a te Soesterberg. Xn afwa< dering üeslotei len van Aan den ten med< brengen over 19. aangezi heden a, van den aanleid te gaan Het Col den cha werkzaa zeggen, onderwe niet to Het Col eenkoms machtig Het gevi IBesloter fan f0 1 Igroot f.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 361