/ft*lyi/, 'J gen fotoj eren in van het kunnen stand en voor n aan heil deren dai egemoet- en den Hen ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen In afwachting van nadere mededeelingen blijft de verga dering tegenover de Vereeniging volkomen vrij. Besloten wordt het adres ter afdoening in handen te stel len van het Bestuur der stichting Soester natuurbad. Aan den raad van het standpunt van de Gedeputeerde Sta ten mededeeling te doen en voor te stellen de Kosten te brengen ten laste van de exploitatie van het natuurbad over 193A aangezien het College van oordeel is, dat er omstandig heden aanwezig kunnen zijn welke tot de onjuiste houding van den arbeider ten opzichte van het hoofd van dienst laanleiding geven, wordt besloten niet tot schorsing over te gaan. [Het College besluit den Technisch Ambtenaar op te dragen den chauffeur-monteur H.A.Vos ook in te deelen bij de werkzaamheden te verrichten als chauffeur en hem aan te zeggen, dat hij zich aan een geneeskundige keuring moet onderwerpen voor het geval hij van meening is, dat hij niet tot het besturen van de auto's in staat is pachter bij het 25 Juni taling a. iliteit 25b. [Het College vindt het niet gewenscht, van de pachtover- eenkomst af te wijken op grond waarvan de gevraagde machtiging niet wordt verleend. Eet gevraagde verlof wordt verleend. 1/ jdrage Lg de be ver lee man uit- sondheidfj ihoeve ."aat Besloten wordt voor een tijdvak van 4 weken een bijdrage fan f.0,50' per dag toe te kennen met een totaal bijdrage groot f 141Öy-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 362