Ï.J.Bos, Hartman- Laan 26,Soest. Ó87 688 Directeur-Generaal van de volksgezond neia. ür .3S.H.P .Rosenboom Imsterdam. 609 690 691 J.S.Veenstra, Nieu werhoekstraat 15 Soest. Bestuur Vereeniging Soesterberg's Bloei Bestuur Soesterber Bloei g' s verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 14 der bouwverordening voor den aanbouw eener garage aan zijn wonirij gelegen aan de Hartmanlaan, sectie C. 1909, zulks op grond van het in gemeld artikel onder sub III bepaalde, en wel tot op de zijerfafscheiding van het aan. grenzende perceel van de fa.Gebr.C.C.v, Rij swijk. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den technisch ambtenaar, oe- last met de leiding van bouw- en woning, toezicht. deelt mede dat met de voorgestelde huur. verlagingen voor de woningen van "Ons belang" genoegen wordt genomen. brengt advies uit omtrent het voornemen van Burgemeester en Wethouders om te te sluiten het voortzetten der werkzaamhe den in de uitbreiding der inrichting van B.J.Holtrust (inrichting vervaardi ging bouillonproducten) gelegen aan den Korte Kelmweg, waarvoor geen vergunning is verleend, te verbieden en de in die uitbreiding aanwezige werktuigen te ver zegelen. maakt bezwaar tegen den bouw van 3 wo ningen onder één kap op een terrein aar. de Hieuwerhoekstraat. Be Technisch Ambtenaarbelast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht brengt hieromtrent rapport uit bij sclij ven dd. 7 Juni 1934» no.26/6. deelt mede vernomen te heoben dat de we gen te Soesterberg ten Noorden van den Rijksweg tijdens den vliegdag op 14 Ju li a.s. voor het publiek gesloten wor den, en verzocht, waar dit een handycay is voor de neringdoenden, wonende aan die wegen, hierin zoo mogelijk tegemoet te komen. Be Inspecteur van Politie brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd. 5 'Juni j.1. no.189/4. verzoekt algeheels afwerking van den Verlengde Postweg. Besloten heffing nisch an ningtoe^ Van de 1 een en vereenié Het ont' vies var Beslote dat zij woninge Beslote form h<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 363