- /ju P2 Ji- 4l' 10. Afdeeling ESLISS1NG aaide ng voor jn woninj tie C. geraeld en wel tiet aan- r G G v i s uitge- naarbe- n woning- Aanmerkingen Besloten wordt aan h'.J.Bos voornoerad de gevraagde ont heffing te verleenen conform tiet advies van den tech nisch ambtenaar belast met de leiding van bouw- en wo- ningtoezi cht. 1de huur-l yan huurverlaging wordt kennisgenomen en besloten üns Heen en ander ter kennis van het bestuur der woningbouw- vereeniging "Ons belang" te brengen. n 'oornemen om te te-| kzaamhe- hting rvaardi- i aan des I ir gunning in die n te vei'l Het ontwerp-besluit wordt vastgesteld, conform het ad vies van lór .Hosenboom. P2 Jh ,n 3 wo- ■rein aan met de licht bij sclïj| Besloten wordt J'.S.Veenstra voornoemd mede te deelen, dat zijn bezwaren ongegrond zijn, aangezien geen drie woningen onder één kap worden gebouwd. Lat de we van den jp 14 Ju- ;en wor- handyca.j ide aan tegemoet rt hi er- ren dd. Besloten form het wordt advies "Soesterberg1s Bloei" in te lichten con- van den Inspecteur van Politie. m den Besloten wordt den raad omstandig voor te lichten en voor te stellen dat het afmaken van bovengenoemden weg niet kan geschieden zoolang de verordening op de herring eener aanlegbelasting nog niet door de kroon is goedge keurd -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 364