mer 093 694 695 696 699 Techn. Ambtenaar Openbare .Verken. Minister van Bin nenland sche Zaken. Be Voorzitter. Broederschap van Ontvangers van ge- [meenten in Beder- lland. 697 Centraal bureau |voor verificatie en fin.adv.der Ver van Bed.gemeenten 696 -De Voorzitter. Tecim. ambtenaar 1 Bouw- en Woningtoe zicht brengt nader rapport uit omtrent verbe tering noodwoningen. deelt mede dat het wetsontwerp tot wijzi ging van de Pensioenwet I922 inzake het I imperatief stellen van het pensioenspre- mieverhaal tot wet is verheven en geeft in overweging om indien de salarissen reeds zoo laag zijn dat deze niet ver minderd kunnen worden, ze met ingang van 1 Juli e.k. te herzien in dier voege, dat de op dezen datum ingaande verhoogd! aftrek van pensioensbijdragen wordt ge compenseerd door een salarisverhooging. vraagt machtiging om namens het college in overleg met de politie te besluiten tot het afsluiten van wegen tijdens het vliegfeest op 14 Juli a.s. en van die sluiting openbare kennis te doen uitgaa zendt afschrift van een aan den ministei van binnenlandsche zaken gericht adres inzake centralisatie van het rekenplicn tig beheer en verzoekt bij vaststelling resp. goedkeuring van verordeningen be treffende het rekenplichtig beheer der gemeente-bearijven en diensten, met de in het adres vervatte wenschen zooveel mogelijk rekening te willen houden. zendt proces-verbaal van de opneming va kas en boeken van den gemeente-ontvangt' op 7 Juni 1934. stelt voor den raad ter vaststelling dan te bieden etn ontwerp-besluit tot wijziging van het raadsbesluit van 29 November 1933» 4e afd. No.259a "tot opna me van kasgeld voor het dienstjaar 1934 bericht naar aanleiding van het verzoek van L.P.Sandbrink om toestemming tot plaatsing van een consumptietent aan he fietspad den Bolder, dat het door dezen bedoelde terrein geen eigendom van de gemeente is. üangezi bescnou yan f.9 )e op r gen der Dverges net gev 3eslote tot tij gemeent itenaa Bracht e op dien Lijke k jmtrent gehoord Jeslote te verl /an het ■vennii lil dus b Adressa porden te in e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 369