^■v^r 7 9* BESLISSING Afdeelinq No. Aanmerkinaen en it verbe- tot wijzi tzake het sioenspre' en geeft irissen .et ver- .ngang vai voege verhoogd! ïordt ge- •hooging. college isluiten jdens het ran die m uitgaai 1 ministei it adres skenp li eb tstellingi Lngen be leer der met de zooveel iden neming va -ontvang ei® Aangezien de onderhoudswerken als noodzaxelijic zijn te beschouwen wordt besloten aan den raad een extra crediet yan f.95»of rond f.100,-- aan te vragen. )e op rekening 1933 overgebleven f.90,-- wegens reini gen der woningen zullen naar de rekening 1934- woraen overgeschreven ter bestemming voor hetzelfde doel voor Liet geval daartoe aanleiding komt te bestaan. Atb\j^ gesloten wordt aan den Raad voor te stellen het besluit tot tijdelijke Korting der salarissen en loonen van het gemeenteper soneel met ingang van 1 Juli a,s. in te trek-^ ken, aangezien het verhoogde pensioenpremieverhaal tcrachtens de pensioenwet 1922 zooals die is gewijzigd pp dien datum in werking treedt en dit verhaal de tijde- Lijke korting overtreft. Dmtrent dit besluit zal het georganiseerd overleg worden gehoord Aesloten wordt den Voorzitter de gevraagde machtiging ite verleenen. Tan het afschrift wordt kennisgenomen ■kennisgenomen en den raad mede te deelen. slling Bkldus besloten. c/ j rit tot 7 van 29 I /Ptt.AsS- tot oprhB jaar 193^1 t verzoeKW-dressant mede te deelen dat op zijn verzoek niet Kan ng tot Worden ingegaan, aangezien de grond niet bij de gemeen- nt aan hö:|te in eigendom is maar bij het departement van .Defensie, oor dezen van de ltJl- vWld. u i'y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 370