700 701 70 2 703 Hoofd, van het Te lefoondistrict Utrecht van het Staatsbedrijf der P. T. T. F.L.Dankmeijer Birhstr.pl Soest. Utrechtsche Provin ciale Brandweer- bond. De Secretaris. 704 703 706 707 T.B.C.Vereeniging Amersf oort. Kon.Ned.Athletiek Unie Ambtenaar belast mdB 0ekhoud ing Openbare 'Terken. E.J.Holtrust,Van Te edestraat 3 Soes vraagt of de gemeente bereid is bij te dragen in de kosten van aansluiting van een glazen spreekcel te Soesterberg aan het electrisch lichtnet en in die voor de verlichting van de cel. vraagt een tapvergunning voor de beneden.| localiteit van zijn perceel Birkstraat 51. ,zendt uitnoodiging tot bijwoning van de algemeene vergadering op 16 Juni a.s. deelt mede, dat van de N.V.Tijdgeest, de Wed.J.J.van EeH.van Sitter en de Ted. G. van de Burg afstandsverklaringen zijn Ingekomen met betrekking tot den afstand jvan een strook grond ter verbreeding van den berm van de Van V/eedestraat. vraagt betaling verpleging J.Holtman in Zonnegloren. vraagt het op 23 Mei 1934- ten behoeve van een feestpark gestorte bedrag groot f.600,-- tot een redelijk bedrag te wil len terugbrengen. be Commissie adviseert op dit verzoek lafwijzend te beschikken. zendt ontwerp-declaraties ter verkrijgiiil van subsidie in de werkverschaff ingsuit- gaven over het tijdvak van 2 Maart t/n 23 April I934-. verzoekt mondeling en schriftelijk goedl iBeslot te vinden, dat hij de werkzaamheden in3|faoek n iuitbreiding der inrichting Pino fabriek inog 14 dagen voortzet .aangezien hij voc:j loopig voor den tijd van eenige maanden een fabriekje te Amersfoort heeft gehuil- ;Jit fabriekje heeft hij te Amersfoort maar voorloopig gehuurd in afwachting ol de uitspraak van zijn beroep bij de Hro- jDe Voorzitter stelt zich tijdens de ver igadering telefonisch in verbinding met den raadsman ■Uil* .Roseriboom te Amsterdam idie adviseert het verzoek niet toe te dM

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 371