v 7/ïft bij te ;ing van >erg aan .e voor BESLISSING ïesloten wordt voor de helft in de Kosten van de ver lichting der telefooncel bij te dragen. Afdeeling I A i Aanmerki en No. nqen i benedeuILp grond dat het maximum aantal vergunningen is bereiKt, l«Jj- cstraat Ijyjord.t afwijzend beschikt. O van de ;eest, ie de Wed. jen zijn 1 afstandl ïding var, Ltman in het bestuur mede te deelen dat het college verhinderd u Jj. is aan de uitnoodiging tot bijwoning der vergadering ge- volg te geven. het ontwerp-besluit tot in schenuing aanvaarden van aen \j grond wordt goedgekeurd en den raad aangeboden. up het verzoek wordt niet ingegaan en de patiënt, zijnde leen inwoner van Amersfoort, wordt verwezen naar het J3ur Igerlijk Armbestuur dier gemeente. shoeve ag groot 5 te wil erzoek erkri jgi?| E"ingsuit' art t/.i Ijk goed eden in s| fabriei hij voor maanden ft gehuil sf oort chting oj j de Aroii s de ver' ing met sterdam toe te [besloten wordt het adres aan den raad aan te bieden onder [mededeeling dat naar het oordeel van het college geen (redenen bestaan tot het gedeeltelijk terugbetalen van het in de gemeentekas gestorte bedrag en mitsdien den fraai voor te stellen afwijzend te beschikken. 4i- Ae declaratie's worden goedgekeurd met dien verstande y> dat aan de toezicht houdende instanties alsnog zal wor den gevraagd naar de reden van het niet voor gezien tee- j/y<p (Kenen van werkzaamheden aan het boschplan na 29 haart 1934. Voorts zullen not aanvullende declaratie's ad if.746,72 worden opgemaakt voor rioleering hatuurbad. [Besloten wordt adressant mede te deelen dat op i^oek niet kan worden ingegaan. zijn ver- v v S- L ci S K/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 372