f Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Techn.Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht. biedt ter behandeling aan eenige verzoe-l ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. 709 B.I.V.A. deelt mede dat de alpha'betische plaatsirj der twee architecten op de voordracht, welke bij schrijven van 12 Mei j.1. aan-l geboden is, slechts als een vormkwestie 1 dient te worden beschouwd, en dat het 1 geenszins de bedoeling is geweest één 1 der beide heeren op den voorgrond te plaatsen. 7IO T e chnAmbt enaar Bouw- en Woning toezicht. zendt voorstel tot naamgeving aan eenigel nieuw aangelegde wegen op het Hart I 711 Centraal verifica tie-bureau. zendt de in ontwerp opgemaakte jaarstuk: ken van het grondbedrijf over 1932» 712 De Voorzitter. stelt voor den gemeenteraad ter vast stelling aan te bieden de ontwerp-be- sluiten tot wijziging van de gemeente en bedrijf s-begrootingen voor den dienst 1933» genummerd 21/334-, 21/335» 22/29» 23/30 en 24/17. 713 Bestuur der Ver- eeniging "Ben school m/d Bijbel' te Soest. verzoekt de noodige gelden beschikbaar te stellen voor den aanbouw van een les lokaal aan de school aan den Driehoeks- weg. 714 De Voorzitter. stelt voor den raad ter vaststelling voor te dragen een tweetal ontwerp-be- sluiten n.1. één tot wijziging der ge- meentebegrooting en één tot wijziging der gasbedrijfsbegrooting beiden het dienstjaar 1933 betreffende. jfieslote ter voo «lijn va Conform peslote overleg 1adage Conf om 00 O O- 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 375