itaA i' vy aM. ,ip, X 3^*. Ut X BESLISSING Afdeeling Aanmerkinqen en No. s verzoe-tteïet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 12 van de juni 1934» 2e Afd. nos. 1918/1142 en 1969/ 1156, waarbij roestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouw- rergunning, mede gelet op het advies van Bouw- en Woning- roezicht, nos. 35/76 en 35/^5» wordt besloten de aanvra gen nos. I/927, I/929, 1/924 en 1/932 in te willigen. plaatairl dracht, j 1aan-l mkwestie at het st één nd te ot leden der Commissie worden met algemeene stemmen be- V1 oemd B'.Bunders, architect B.H.A. te Hilversum en Harry <v lte Ph.zn. te Amsterdam, architect N.I.V.A. foorts wordt besloten aan den heer Bondon, in aansluiting an het mondeling onderhoud met Burgemeesterbetreffen- e het genomen raadsbesluit tot invoering van een com- lissie bestaande uit drie architecten en 2 raadsleden, e benoeming van 2 heeren ter kennis te brengen en de [benoeming der leden en de invoering der nieuwe regeling per 1 Juli a.s. te doen ingaan. an eenige| art j aars tuil' ■932. vast- :rp-be~ mie ent e- .en diens! 22/29» :hikbaar 1 een les' •iehoeks- .an den raad zullen in afwijking van het voorstel de V rolgende benamingen worden voorgedragen: Le.Merelweg ie .leeuwerikweg |e .Koekoe kweg [■e .Pelikaanweg- e wegen met de benaming zijn op bijbehoorende teekening angeduid. J- 3 5}>lL esloten wordt de rekening aan den raad aan te bieden !ter voorloopige vaststelling, nadat de wettelijke ter- fpiijn van ter visie-legging zal zijn verstreken. Conform het voorstel wordt besloten. Besloten wordt het schoolbestuur tot het houden van een l£ overleg uit te noodigen op Vrijdag 22 Juni a.s. des voor-u piddags 10/2 uur. illing jerp-be- der ge- iziging m het Conform het voorstel.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 376