Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 715 716 717 718 719 720 721 Directeur P.Y.T. te Utrecht. Ged. Staten dezer provincie Bestuur Vrijwilli1 ge Brundweer Soes terberg B V Arnhemsche aterleiding-Maat schappij De Voorzitter. H.Mocking Pastoor Soesterberg. x;e Voorzitter. verzoekt te mogen vernemen of en zoo ja welke overwegende bezwaren er bestaan tegen het voornemen tot wijziging der openstellingsuren voor het publiek van het hulpkantoor te Soesterberg, zooals zijn voorgesteld in zijn schrijven van 16 hei 1934, Uo.499. Het Bestuur der Vereeniging "Soesterberi 's Bloei" brengt hieromtrent rapport uil bij schrijven ad. 9 Juni j.1. doen toekomen een exemplaar van de vast] gestelde gemeenterekening over 1931» vel gezeld van een exemplaar der tegelijker! tijd vastgestelde rekeningen van een drietal takken van dienst en brengen enI kele opmerkingen onder de aandacht van burgemeester en wethouders. verzoekt een bedrag van f.10,toe te kennen aan A.C.Bakker te Soesterberg wegens schade aan zijn Kleeding, ontstaj I bij de bestrijding van den heidebrand op 2 Juni j.1. deelt mede dat zij gedwongen is de proe: neming met de wijziging van de tarieven met 1 Juli a.s. te staken en van dien datum af de oorspronkelijke tarieven wederom te doen gelden. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor den dienst 1934 Ho.21/331* vraagt aan Jethouder van Klooster inlie tingen omtrent terugbetaling van f.621,-- gestort in het wegenfonds in verband met den bouw van een Kleuter school vraagt of de arbeiders geplaatst in de rijkswerkverschaffing een voorschot kun nen ontvangen voor aanschaffing van be- noodigd ondergoed e.a. Voorts vraagt de Voorzitter machtiginè de gezinnen over de z.g. penweek een n3 der te bepalen bedrag uit te keeren voc levensonderhoud

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 377