Volg num mer Datum Korte inhoud 7 22 7 23 724 7^5 7 26 Gemeente-secre taris. Je Voorzitter. Techn ..unbtenaar openbare „erken. T e chnirub t e na ar Openbare Werken. rx.H.Wegerif Gzn, s-Gravenhage. doet eene aanvrage tot uitbreiding van Ifeeslote] het personeel op de 4e afdeeling wegens Ij raad he toename der werkzaamheden, met een schril in het 1 ver op arbeidsovereenkomst tegen een be-lfe^an op looning van f'.óO,-- per maand. stelt voor aan den gemeenteraad ter vast| stelling aan te bieden een ontwerp-be- sluit tot wijziging van de gemeentebegm| ting voor den dienst 1934, genummerd 21/336. verzoekt voor het herstellen van de bo venramen der O.L.school Beetzlaan een crediet van f.lGO,-- loon en f.75>-- aankoop materialen. h'ordt b Geslote f.175." Verzoekt verhooging van credieten t.w.: IjBeslote le Stofbestri jding volgno.397 met f .2G0,| jcrediet 2e Aanschaffing bedrijfsgereedschappen volgno. 422a met f.220,90. brengt bezwaren in tegen de afwijzende adviezen van den deskundige, den heer London inzake den bouw van een dubbele villa aan de Vosseveldlaan. [Ha beoc sloten lege ge hoewel alsnog tegemoe werk d£ Tegen 1 de vo03 wel be; dere oj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 379