53 59: 63 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m - Korte inhoud 60 61 02 G krabbendam e .a. Je Voorzitter. Bestuur van den Soester Bouwkring te Soest. Bestuur Utrecht se/ie Provinciale Brandte erb ond JSmi t v. dVelden verzoeken vermindering van Personeele Belasting voor lokalen welke als be drijfsruimte kunnen worden aangemerkt met 1/3 gedeelte Gelet c sloten te besc ïdet bet kan de wordt d het bes deelt mede dat de belasting-commissie zich vereenigt met het voornemen tot wijziging der verordening regelende d? heffing van leges meer bijzonder wat betreft de leges voor bouwvergunningen Eet ontwerp biedt de Voorzitter de vei I gadering aan. verzoekt maatregelen te treffen ter Beslote voorkoming van te verwachten stagnatie Iatagnat in de afdoening van ingediende bouwaanflwachten vragen. plannen Cpnform akn de te beri t geeft in ernstige overweging het inric. ten van een afd. van 3.H.B.O. "bij de brandweer in deze gemeente. Be Vrijwillige Brandweer-vereeniging te Soest en die te Soesterberg breng>en|{jescme hieromtrent advies uit. j(|e oran j elicen b (hebben van deelt naar aanleiding van het schrijve.! van Burgemeester en 7ethouders da. 12 December j.1. inzake afstand van grondl mede, dat hij niet ongenegen is daar over te spreken, wanneer de totstandkcl ming van den betrokken zandweg een feil is geworden. Voorts deelt Smit voor noemd mede niet te begrijpen het ver band tusschen afstand van grond en het1 in behoorlijken toestand brengen van het terrein. kan met de bij schrijven van 19 Decem ber 1933 gestelde voorwaarden bij de i: eigendom overneming van een strook van het aan de Julianastraat gelegen perce H.no.5062 niet geheel accoord gaan. In I verband daarmede wordt verzocht de ove« drachtskosten voor rekening der gemeen' te te nemen, terwijl v.d.Velden bereia| is bij wegverbreeding de kosten van tel rugzetting der afscheiding voor zijn rt kening te nemen. Beslote; dcelen werken zal kun. Beslot-, der gei goedkei adress:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 37