*3 iA BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen mg van Ijgesloten wordt op de aanvrage in te gaan en aan den rr/^ g wegens!Laad het voorstel te doen met gelijktijdige voorziening een schril pin het crediet ad f.360,--, zullende de aanstelling in- n een be-HÊaan op 1 Juli a.s. ter vastl erp-be~ entebegm| mtnerd Lordt besloten. -1/ n de bo- I besloten wordt aan den Aaad het verhoogde crediet ad an een I f,175,-- aan te vragen, 75,- en t.vs.I besloten wordt den raad voor te stellen de benoodigde et f.20C,| credieten te verstrekken. w; chappen A ijzende llha beoordeeling van de teekeningen en bezwaren wordt be- n heer sloten aan den heer hegerif mede te deelen dat het Col-I dubbele ilege geen bezwaar zal maken tegen de dakconstructie al hoewel de vergadering er prijs op zou stellen indien alsnog aan de inzichten van den heer London kon worden tegemoet gekomen, om reden dat het aanzien van het bouw werk daardoor veel zal winnen. ïegen het aanbrengen van de gekleurde plimax-paneelen in de voordeurpartij van de rechtergevel heeft het College wel bezwaar zoodat verzoent zal worden hiervoor een an dere oplossing te vinden. V Jj-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 380