num- Afzender of voorsteller j Datum mer i Korte inhoud 727 Opzichter in tijde- Lijken dienst bij 2 yfZ immerman 728 729 rechn.ambtenaar jpenbare W er zen. Bestuur R.K.Voetbai Vereeniging Amers-' foert 730 Stichting tot be heer van het Soes- ter natuurbad. brengt rapport uit met opgave van kos ten verband houdende met het leggen v n rioleering voor het afvoeren van condens water afkomstig van het pompstation als mede tot afvoer van faecaliën en afval- water vanaf de heeren-en damesgarderobe en het restaurant op het natuurbad, degens een belangen-gemeenschap tusschej de Waterleiding My. en de gemeente orj het totstandkomen der leiding is met de Utrechtsche Waterleiding Dy. een rege ling getroffen waarbij genoemde ily. zica bereid heeft verklaard een gedeelte der buizen voor hare rekening aan te koopen en te leggen, als van gemeentewege het grondwerk wordt verricht. Voorts stemt de genoemde Dy. in de regeling toe, echj ter onder eenig voorbehoud als in den brief van 18 Juni 1954- omschreven. deelt mede dat aan de N.V."Bitumenweg" te Utrecht moet worden uitbetaald: le. de 2e terüdjn der aannemingssom be treffende den aanleg van den Ossen- damweg, Braamweg, Duinweg en Ver lengde Postweg, zijnde f.21.760,-- 2e. het saldo van me er-en minderwerk betreffende bedoelde werken, zijnde 33.736,32 totaal f. 25»4-96,32 ihen toelichting betreffende den stand van het crediet is bijgevoegd. vraagt vergunning om op een terrein aan de Birkstraat een R.K.sportterrein te mogen inrichten, en tot het aldaar slaan van een waterpomp en het neerzetten van eenige kleedhokken enz. Voorts wordt toe stemming gevraagd tot het mogen verkoop? van limonade, chocolade, bier enz. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van Bouw- en Woningtoezicht brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 14- Juni j.1. no.26/7 verzoekt goedkeuring op een wijziging van de voor het gebruik maken van het Soester natuurbad vastgestelde tarieven

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 383