i an kos- ggen v-in n condens tion als- n afval- ;arderooe bad tusschen nte oij s met del n rege- My. aicï elte der e ko op en ege het s stemt toe, eet in den en. jnenweg»1 .ld: ;ssom be- n Ossen- in Ver- :1.760,« 3-73 6,32 15.4-96,32 t stand •em aan iin te ,ar slaan! ;ten van jordt toe* verkoo.jea ïz it de lei' i brengt •ij ven BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gelet op art. 5 sub 2 b. van de stichtingsakte Soester j Watuurbad wordt besloten als volgt. ie. aan de stichting Soester Natuurbad de «;edieten te verleenen groot f.1290,-- en 1.860,- totaal f.2150, noodig voor het maken van de noleer ïn^en als in het rapport nader omschreven en deze creaieten te eren o-en ten laste der exploitatierekening van het Na tuurbad over 1934. Hiervan mededeelmg te doen aan het stichtingsbestuur. den tijdelijk opzichter Zimmerman opdracht te feeven tot uitvoering der werkzaamheden een en anderJ?®* inachtneming van de voorwaarae door de waterleiding S'lIttMwUne Waterleiding By. Bennie te geven van dit besluit. 2e 3e, «loten wordt dentweeden termijn groot f .21.76°»" 9f Pt qaldo meer- en minderwerk groot i.3«73°»3A uan aen y annemer uit te betalen zoodra deze den staat van meer- S MnSrwerk Heelt mede onderteekend en in orde bevon- Len. siging m het tarieven lan het adresseerend Bestuur mede te /.X het oprichten van een R.K. sportterrein in de birk 6een v bezwaar bestaat. o-P^rhie- uat echter het bouwen van kleedhokken enz. moet ^cnie den in overleg met couw- en woningtoezicht en dat omtreno het verkoopen van dranken gedacht moet worden aan voorschriften der Jrankwet en/of de.A1f btkomen verordening dezer gemeente. Inlichtmge worden aan de afdeeling Jrankwet ter secretarie. Aan het oestuur der stichting mede te deelen» tyCS. gen niet gelden op de Zondagen. f?10°—^eeft^het^Coliegethans nu de abonnementen^ijn^ uitgegeven bezwaar en wordt in^overweg e e net volgende tariefsvoorziening voor den hIschouwen. nieuwe badseizoen deze voorstellen nadei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 384