Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte Datum 731 732 733 734 735 736 J.PilotToren straat 11. Techn.Ambtenaar Openbare .«erken. De Raad. der GerefK Kerk van Soest Wethouder Openba re .'7 er Ken. Haven. Tijd.op zichter Douw- en woningtoezicht. Inspecteur Lager Onderwij s. verzoekt te willen toestaan, dat de ga rage, behoorende bij het te bouwen dub bele winkelpand van den heer Ran, zoo veel mogelijk naar de achterzijde van het naast hem liggende terrein wordt ge-| bouwdwaardoor het licht in zijn kan toorruimte niet zal worden benomen. On trent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, be last met de leiding van bouw- en woning toezicht. vraagt een krediet van f.700,-- voor hei houden van toezicht op de door maat schappelijk hulpbetoon bij openbare wer- Ken tewerkgestelde arbeiders. Richten zich tot den Raad met het ver zoek: A. het natuurbad Zondags te sluiten. B. de z.g. Zonnebaden geheel te veroie- den. C. den tijd voor niet-gemengde baden te stellen op zoovele en zoodanige uren, dat de gelegenheid daartoe niet al leen maar in naam, maar ook in werk* lijkheid besta. stelt voor spoedig over te gaan tot be taling van f.240ü,-- aan C.Belt als overeengekomen, wegens beëindiging van de aanbestedingsovereenkomst betreffen de den aanleg van wegen op 't Hart. vraagt herziening van zijn salaris als tijdelijk opzichter bij Douw- en /oning- toezicht. heeft geen bezwaar tegen een benoeming van mevr. R.Klop-de Zoete als waarne mend onderwijzeres aan de openbare ü.lJ school voor het tijdvak van 4 t/'m 8 Ju ni 1934» zulks ter vervanging van den heer I.Colijn. Beslote wordt g Deze oe len. .Beslote ha kenn Bestuur bij den voorlez de notu Tot bet juitdruk Louders .en gew laarvoo gegeven Geslote salari s ing is rerzoek Gv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 385