te >y-j BESLISSING Afdeeling en No. I Aanmerkingen Besloten wordt alsnog goed te keuren, dat de garage wordt gedouwd volgens nader ingezonden situatie. Jeze oeslissing aan adressant en den bouwer mede te dee- lllen. voor het Maat- ibare w er- Let ver aten. verbie- baden te tige uren, liet al- in werhC' 1 tot be- als ;ing van ïtreff en- tart ris als in Toning' inoeming laarne- lare ü.1. ;/m 8 Ju- ran den Besloten wordt het crediet bij den raad aan te vragen. Ta kennisneming van 'den inhoud van het schrijven van het Bestuur der stichting Soester .Natuurbad wordt besloten bij den Raad de voordracht in te dienen zooals deze na voorlezing door den Secretaris wordt vastgesteld en bij de notulen wordt gevoegd als bijlage. Tot betaling van f.240o,wordt besloten. Hierbij wordt uitdrukkelijk bepaald dat de betalingen aan de cessie houders zal moeten plaats hebben in tegenwoordigheid van /r-j- ien gewezen aannemer Helt zoodat dengemeente-ontvanger iaarvoor de noodige aanwijzingen zal dienen te worden gegeven. besloten wordt adressant mede te deelen dat etn nieuwe Y*- salarisregeling voor het gemeentepersoneel in voorberei- Üing is en dat bij de behandeling daarvan tevens op zijn 3 rerzoek een beslissing zal worden genomen. ^et algemeene stemmen is besloten mevrouw R.Klop-de Zoe- \j> A te te Soest te benoemen tot waarnemend onderwijzeres,^ zulks voor het tijdvak van 4 Juni t/m 8 Juni 1934 en te ken een belooning berekend naar een jaarwedde van .1648,—

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 386