737 738 739 740 741 742 743 744 J.Gerritseambte naar 'belast met dè ooekhoudmg van j Openbare 'werken. kampeer-congres- commissie van den: Jongelieden Geheel onthouders Bond. p/a Jan Schuiten,j Borgerstr.42 I Amsterdam. Ged.Staten van Utrecht 3e -.fdeeliné AH-~e lman. Centraal verifi catie-bureau. 1s-Gravenhage. A.Endendij klid van den gemeente raad. Commandant Vrij willige Brandweer Soest. .esloten alarisv eiding orden g ordt be okalen ant kan en «Jeug esloten ociale e schri verzoekt hem per 1 October 1934 2. Pe" riodieke verhoogingen van f.100,toe te kennen. vraagt in verband met een van dien Bond te houden congres op 4,3 en 6 Augustus te Soest enkele lokalen van 2 scholen als slaapgelegenheid voor de deelnemers voor de nachten van 4 op 3 en Tan 3 °P 6 Augustus. doen beschikking van den minister van Sociale Banen, dd. 34 A-i l.l.nr.1084 G afd. Volksgezondheid toekomen, waarbij toestemming wordt verleend tot over schrijving van het verlof A van F.J.B. lll.ükhuijsen ten name van J.Vermeer. In overleg met den heer '/ethouder Van Btsloten mlooster en den heer Busch wordt voor-lerste w gesteld aan de gezinnen van de naar de 1.10,-- Aijkswerkverschaffing vertrokken persc-|an de g nen voor deze week een voorschot van f.10,toe te kennen. (Inhouding naaeij te regelen verzoekt in aanmerking te mogen komen Bij het voor uitzending naar Ai jkswerkver schaf lij he A fing. pies hie zendt rekening voor het samenstellen levenver van de jaarstukken en het bijwerken vailkeurd de administratie van het grondbedrijf over 1932 ten bedrage van f.300,--. deelt mede bij schrijven van 13 Juni llesloten aan het bestuur der stichting tot behelndendij van het Soester natuurbad te hebben keiet Coli nis gegeven dat de functie van bestuurlii indi lid 4ier stichting door hem niet meer fecature kan worden waargenomen. deelt mede dat het niet onbillijk is teNsloten achten, dat aan A.K.LIud een vergoeding ftijwill van f.2,3G wordt uitgekeerd, als schadefort dd. loosstelling voor zijn schoenen, welke feeding bij een heidebrand op 2 Juni j.1. stu^~ zijn geraakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 387