Y* /?U. 2J/i 4 1 Pe- 0,toe dien Bond Augustus scholen eelnemers van 5 °P jter van ,nr.1004 G waarbij t over- a.n F <3 B rmeer ader Van rdt voor- e naar de ken per hot van ding naaei so- a: en komen kverschaf istellen merken va tdbedri ji iOü Juni I tot behei hebben kept in bestuur: liet meer esloten wordt adressant te berichten dat een nieuwe alarisverordening voor het gemeentepersoneel in voorbe- eiding is en alsdan op zijn verzoek een beslissing zal 4 orden genomen. ordt besloten te berichten dat voor dit doel geen school- 1 okalen kunnen vsorden ter beschikking gesteld. Adres- ant kan voorts gewezen worden op net bestaan alhier van "H 4A7 en Jeugdherberg aan de Bosstraat. ^1' esloten wordt conform beschikking v .n den minister van ociale daken het verlof A van F.J.B#m.Okhuijsen over schrijven ten name van J.Vermeer. 4l p n esloten wordt de gezinnen der tewerkgestelden over de erste week, z.g. penweek, in voorschot op hun loon ,lö,-- uit te keeren;voorts deze beschikking spoedig n de gezinnen mede te deelen. J ui/ j het College bestaat geen bezwaar tegen tewerkstelling Lj de Aij kswerkverschaf fing mits door andere instan- ut/is Les hiertegen geen verzet kan worden aangeteekend ivenvermelde rekening wordt accoord bevonden en goed- ïkeurd zoodat betaling kan volgen. sloten wordt den Baad het schrijven van den heer A. idendijk ter kennis te brengen onder mededeeling dat J College in een volgende vergadering een voorstel 1 indienen ter voorziening in de hierdoor ontstane cature. lijk is t' ergoeding als schad en, welke j.1, stuk Isloten wordt, overeenkomstig advies van den Commandant 1? iijwillige Brandweer te Soest, neergelegd in diens rap-^, eert dd. 10 Juni 1934, no.3451/4, aan A.K.mud een ver- peding toe te kennen ad f.2,5^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 388