V. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen rsoneele als be ng emer Jet Gelet op het advies der belasting-commissie wordt be sloten den Raad voor te stellen afwijzend op het verzoek te beschikken. ommissie 'liet het ontwerp-besluit tot wijziging der verordening men tot San de vergadering zich vereenigen, waarna besloten jjvp elende del ier wat gunningen! er de ver! 5n ter stagnatie 2 bouwaanl iet inric bij de wordt den Raad dienovereenkomstig tot vaststelling van het besluit voor te stellen. Toesloten wordt den Bouvncring mede te deden dat geen stagnatie in de afdoening van bouwaanvragen is te ver wachten, zoodat de inzending en de afdoening der bouw plannen op de gewone wijze kan voortgaan. \^aJc -V iniging brengen besloten ie' yo schri j vel i da. 12 va grond s daar- t standkcl een feil voor- et ver- d en het' en van 9 becem-J bij de il rock van] en perceel gaan. Inl t de ove:' gemeen'! bereid! van tel zijn rij Conform het voorstel van den Voorzitter, wordt mp:a de beide te Soest werkende brandweervereenigingen te berichten, dat met belangstelling is kennis genomen win 't geen reeds op dit gebied door de vereenigingen ip Jeschied, enhen xaHKHxaraixjic te wijzen op het belang dat ie brandweerlieden die de kern uitmaken en derhalve bij el.een brand tegenwoordig zijn, speciaal de jongelieden, hebben bij het volgen van de cursus ï.B.ü. «sloten wordt aan G.J.Smit te verzoeken te willen mede- dcelen of hij al of niet in beginsel bereid is mede te werken tot grondafstand opdat het geheele werk ineens zal kunnen orden uitgevoerd. U II Besloten wordt de overdrachtskosten geheel voor re, der gemeente te nemen en deze beslissing behoudens goedkeuring van den Raad en de Gedeputeerde Staten aan adressant mede te deelen. eniflg a. cl i "i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 38