Afzender of voorsteller Korte Datum num mer Je Voorzitter. 7 49 746 De Voorzitter G.Pul en G.de Vaal jte Soesterberg ?5ü 75' 1 Inspecteur van Po litie Soest. Inspecteur van Po litie Soest. doet het voorstel den gemeenteraad voor te stellen: I. aan te gaan de navolgende geldleenin. gen a.met de Aotterdamsche Verzekering Sociëteiten te Rotterdam f.200.000 "b.met de Hollandsche Sociëteit van levensverzekeringen a.V. te Amster dam f. 200. OOG,-. c.met de Algemeene Priesche levens verzekering-maatschappij te Leeu warden f.100.000, d.met het Algemeen burgerlijk pen sioenfonds te s-Gravenhage f.346.862,1; II. af te lossen het restant ad f.846.862,15 der met het Algemeen burgerlijk pensioenfonds te 's-Gra venhage gesloten geldleening, oor spronkelijk groot f.885*234-,79- III.het verstrekken der leeningsgelden aan de daarvoor in aanmerking komen de woningbouwverenigingen. IV. het college te machtigen de met de sub I t/m III verband houdende raads besluiten te formuleeren. stelt voor een z.asgeldleening aan te gaat via de firma Staal en Co. te Den Haag- groot f.130.000,— tegen 2,2 's jaars ingaande 2 Juli 1934 voor den tijd van j2 maanden. verzoeken teruggaaf van een bedrag, ad jf.30,8c, ten bate van het Wegenfonds in de gemeentekas gestort wegens kosten van aanleg en onderhoud van de Lt.Koppenlaani aangezien het te storten bedrag is bere ikend naar een terreinoreedte van 20,20 il stede van 18 L, welke de juiste maat is. Je technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht brengt advies uit omtrent deze aangelegd heid. verzoekt aan eenige ambtenaren van poli" tie een overwerkvex-goeding uit te beta llen wegens verricht overwerk op 10 Juni 1934. jonform h lonform h -esloten lesiuit "v .en op f. -esloten "an Polil "ragen as verzoekt de vergoedingen voor het perse- Iesloten jneel der politie wegens verrichte dien- 9 an Polii Isten op het terrein van het Lunapark in de week van 28 Mei t/m 2 Juni 1934 ui^ 01 [betalen conform zijn opgave.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 393