Volg num mer 752 753 754 755 756 757 758 Afzender of voorsteller G.Schouwenaars Soest linister van Onder lij s Auns.ten en /etenschappen. Gemee.it eb e s tuur van Amersfoort. Korte Bestuur Vereenigihi voor Chr. L. en Ü.L.Q. te Soes- terberg. V.V.V. Soester- berg's Bloei Commissie van Geo ganiseerd Overleg Commissie van on dersoek inzake overschrijding va het voor de stich ting van een natuur bad toegestaan krediet. verzoekt weer tewerkgesteld te mogen worden (b.v. steun in den vorm van ar beid) zendt rondschrijven betreffende behoud van oude gebouwen. vraagt of bezwaren bestaan, dat de naar Soest verhuisd zijnde leerlingen Johan- na van de Hee alsmede Gerrit Jan, Jaco- bus Cornelis en Jan Ribberink de openba re lagere school te -.mersfoort blijven bezoeken verzoekt een bedrag van beschik baar te stellen voor aanschaffing van I leerxaiddelen ten behoeve van de school i aan den Postweg, wegens stijging van hei aantal leerlingen tot lOp. verzoekt in verband met de veiligheid van het verkeer en het publiek, de paal i van de straatverlichting staande aan de Rademaker straat hoek Postweg zoo spoedij mogelijk te verplaatsen. De Technisch ambtenaar belast met de leiding van Openbare werken brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd. 18 Juni j.l.no.851* brengt advies uit over het voorstel van Burgemeester en Wethouders met betrek king tot de tijdelijke voorzieningen in de salarieering van het gemeenteperso- neel wegens wijziging van de pensioenwet n.1. limitatief premieverhaal. deelt mede geen waarde te hechten aan al| door den technisch ambtenaar van Openba re 7/erken aangevoerde motieven inzake overschrijding krediet natuurbad. De Co: missie acht het noodig aan genoemden ambtenaar alsnog het rapport der Commis sie ter lezing te verstrekken zonder conclusie en advies met de lastgeving zoo spoedig mogelijk daarover zijn ver antwoording mede te aeelen. Besloten }en Mini; tot nade: ioor het Besloten ven mede met de 1 Besloten richten, geen vri, te verle iesloten en U.; [schikbaa: len ten Besloten Bloei, t lichting van Open dragen v. Let het en wordt alsnog a i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 395