ogen an ar- behoud de naar J ohan- Jaco- operiba- lijven beschü g van school van hei gheia de paal aan de spoedij t de gt hier' n dd. tel van etrek- ngen in per so- sioenviet n aan di Openba- nzake De Coï mden GommiS'l nder eving jn ver BESLISSING Aanmerkingen esloten wordt alvorens in te gaan op dit verzoek, aan i den Ainister machtiging te vragen, aangezien de arbeider to/.c/- tot nader order van de wermverschaffing is uitgesloten. boor het College is Kennisgenomen van dit rondschrijven. besloten wordt er mede rekening te houden en dit schrij-i^- A-^ ven mede ter kennis te brengen van den ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht. Besloten wordt het Gemeentebestuur van Amersfoort te be- i? «Jj richten, dat wegens de hooge kosten hieraan verbonden, geen vrijheid kan worden gevonden toestemming hiertoe te verleenen. Be esloten wordt aan het bestuur der vereeniging veer Chr.: Jl' en U.L.Q. te Soesterberg een bedrag van 1.238,71 be- U* yrl/ schikbaar te stellen voor het aanschaffen van leermidde-j len ten behoeve van de school aan den Postweg. Besloten wordt, op verzoek van de V.V.V. Soesterberg1s Bloei, tot verplaatsing van de paal van de straatver lichting. Voorts den ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken machtiging te verleenen tot het op dragen van deze werkzaamheden. I? as 'Vy hh- let het advies kan de vergadering zich niet vereenigen en wordt besloten de voordracht te handhaven en hiervan alsnog aan den raad mededeeling te doen. aan het advies der Coiomissie zal worden gevolg gegeven. 4^ [Het antwoord zal binnen 14 dagen na dagteekening van het schrijven van toezending der stukken moeten inkomen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 396