L 759 7óo Bouw-en -/oningtoe- zicht. Hoofd van Het Telq- foondistrict Utrecht 761 Bestuur R.K.fanfa-j records "St.Jo- seph" Soesterberg .1 762J.J.Aeurstechn. ambtenaar openbare Iwerken Soest. 763!Centraal verifica- :tie-bureau s-Gra- venhage 7 64-1 - - H elman. 765 jTechn.Ambtenaar j Openbare //erken Soest 766 Techn. Ambtenaar Bouw- en oning- toezicht oiedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede dat op 27 Juni a.s. te 13 uur de automatische centrales te Zeist, Brie. bergen, Huis ter Heide en Austerlitz in dienst zullen worden gesteld, en zou het op prijs stellen indien gevolg werd ge^e ven aan zijne uitnoodiging tot een bezoe, ter bezichtiging van de centrale te zei op ioensdag 27 Juni a.s. te 10 uur. In dien van deze uitnoodiging geen gebruix wordt gemaakt, wordt hiervan tijdig "be richt verzocht. ideelt mede dat de Vereeniging voornemens is het eerste Zomerconcert te geven op Dinsdag 12 Juli a.s. en vraagt waar dit concert te Soesterberg moet worden gege ven nu de muziektent naar Soest is ver plaatst. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding Openbare ierken brengt hieromtrent rapport uit. verzoekt verlof gedurende het tijdvak van 20 Aug. - 4 Sept. 1934. zendt rapport van de controle van de jaarrekening 1933 van de woningstichting "Patrimonium". verzoekt in aanmerking te mogen komen voor uitzending naar Rijkswerkverschaft zendt een concept-arbeidsovereenkomst tusschen de gemeente en mej. B.A.YerKerji met verzoek deze te teekenen. adviseert tot plaatsing van bordjes op de splitsingspunten van de Hartmanl ian» aangevende de nummers der perceelen, welke aan het desbetreffende weggedeelte zijn gelegen, of een gedeelte van de Hartmanlaan een anderen naam te geven. ielet op 96 en 35/ willigen )e burger Besloten is, toe 1 van hotej Besloten Besloten jji nister. besloten teester e rens gene ending r e concei ;er teeke esloten oningtoe |e bordje IL934, no.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 399