Volg num mer Korte inhoud D.Lub. Hoofd o.l. school Boesterherg f-inister van Soci ale Zaken. Utrechtsche /ater- leiding I^aatschap pij 'Utrecht. C. Belt. Beuken laan 7 "te Soest. Commandant Vrijwil lige Brandweer Soest. 'fechn. ambtenaar Bouw- en ioning- toezicht Je Voorzitter. somt omstandig de redenen op, die er [toe leiden dat hij weigert het "bedrag van f992 voor onderhoud van zijn ambtswoning in 1931 te betalen. wil beperkte subsidie toestaan in kosteii [gemaakt voor opheffing van jeugdige werf jloozen, voornamelijk voor z.g. ontwikkel lingswerk. ïeslot Len da ;egen Lege z jen, all se ge w Len de; xedepu rp voo; Leoone ie not: bericht dat blijkens opgave van den lam meter van het kadaster de door de gemeen te betaalde kosten van werkzaamheden ar,] f6a50 uitsluitend betreffen het uitze; ten van een strook grond, die aan de ge-I meente is 'afgestaan, en waarvan de kos ten volgens het raadsbesluit van 12 Juli' 1933, no. 2729, voor rekening der gemeen te Soest komen. deelt mede dat het hem heeft verwonderd Adress; dat hem niet is gegund de vernieuwing van den Ossend&mweg en verzocht, wanneer] het eenigszins mogelijk is, alsnog voor de uitvoering van een of ander werk in aanmerking te mogen komen. [zendt overzicht van de in 1933 plaats [gehad hebbende branden. ["bericht omtrent de inbeslagneming van leen gedeelte van het aan de gemeente [toebehoorende perceel H.no.5022 door ma kelaar Rasch. deelt mede, dat, nu een der vertegenwoor jiigers van den 'Raad in de Commissie voor het G.0. wethouder is geworden, voor de lzen een ander moet worden gekozen. Hij stelt voor in dezen den Raad te advisee- pen te benoemen tot plaatsvervangend lid in de Commissie voor het U.0. en verte- enwoordigende den Raad, den Heer J.S. van Juren. lïotif i li koe. |te wij nomen zoeken Conf or; i 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 39