5 num- Afzender of voorsteller mer i Korte i n h o Datum Techn. Ambtenaar Bouw- en ,'oning- toezicht Centraal Bureau voor Verificatie en Binancieele Adviezen der Ver- eeniging van Bed. Gemeenten te 1s-Gravenhage. ilieveen van Dij- kum. Maatschappelijk Hulpbetoon te Soest. P.CZonneveld Soest. 6 Joh. Rademaker Soest. Directeur der IT.Vi Centrale Slacht plaats voor de ge-[ meente Soest. biedt ter behandeling aan eenige verzoe-i ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. zendt de jaarstukken van het gemeente- lijk grondbedrijf over het jaar 193^* verzoekt aan hem te verhuren het perceel Steenhofstraat 6 en wel van maand tot maand vraagt verhooging van het toegekend subsidie over het jaar 1933' Hoewel het juiste bedrag dat benoodigd zal zijn om de rekening van deze in stelling te doen sluiten nog niet be kend is, raamt Maatschappenjk Hulpbe toon dat nog ongeveer f.5000,-- subsi die zal noodig zijn. doet nogmaals een beroep op het Colle ge om het voor overwerk vastgestelde bedrag te bepalen op f.40,44 in plaats van f.25»--» de Voorzitter brengt in verband met het besluit van den Raad dd. 28 December j.1. tot aanhouding van de beslissing op het verzoek van Joh. Rademaker inza ke ontheffing van het bepaalde bij art. 15 der bouwverordening deze zaak op nieuw ter tafel. Door den Voorzitter wordt voorgesteld aan Rademaker voornoemd mede te deelen dat het College een gunstigadvies aan den Raad wil overwegen, indien hij aan toont bereid te zijn den achterliggen- den grond aan te koopen tot de vereisch te achterdiepte van het te bou"en per ceel. deelt mede dat de jaarstukken 193^ op gemaakt door het verificatie-bureau niet door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 3