I /fu. /iii. v- hl- v»Mj. r BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkinqen en No. verzoe- ran ae lelet op het advies van BOUW- en Woningtoezicht nos. 35/ \P- 66 en 35/9°wordt besloten de aanvrage no. 2/293 te ni11igen. Bouwaanvrage no.l/937 wordt aangehouden. 13 uur st, Brie. Litz in zou het srd ge ïn bezoe. te hele ir. In- jebruik lig be- )e burgemeester zal van de uitnoodiging gebruik maken. jrnemens ren op iar dit 3n gege- L 3 ver- b de leij smtrent ■esloten wordt, zoolang geen geschikt terrein aanwezig IW m Is, toe te staan dat de uitvoering ^eschiedt in den tuin ai van hotel "huis ten Halve". jdvak 1 de bichting Besloten wordt het gevraagde verlof toe te staan. fy* Besloten wordt tot doorzending der jaarrekening aan den minister. ^U/U/ icomen r schaf ff Besloten wordt tot intrekking van het besluit van Burge- teester en /ethouders dd. 19 Juni 1934, aangezien hierne- 14/ ens genoemde Meiman niet in aanmerking komt voor uit end ing naar de Aijkswerkverschaffing. fccomst Verkeri' jes op anlaan» len, gedeelte n de geven. e concept-overeenkomst wordt goedgekeurd en kan aldus ;er teekening worden opgemaakt. lesloten wordt aan den Technisch Ambtenaar bij Bouw- en Np Ioningtoezicht machtiging te verleenen tot plaatsing van u |e bordjes, zooals bedoeld in zijn advies dd. 21 Juni 10 1-934, no.35'60/l. \y In 00

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 400