Volg num mer 767 768 769 770 771 772 773 774 775 Afzender of voorsteller Dat turn Handelsver. Bran- card inters Baarn. G.van Es. (namens hem R.Helmus). Korte 1 n n o u zendt rondschrijven Betreffende het in richten van hulpposten en zou het op prijs stellen indien zij in deze gemeen, te een demonstratie zou mogen geven. verzoekt vrijstelling van Aijkswerkverschaffing uitzending esloter zenden s 3esloter laanwezig [de Hijkj Directeur Postkan-f toor Utrecht. E.L.Dankmeij er. Birkstraat 5la L.Hornsveld. C.Belt Soest Raad der Gerefor meerde Kerk e.a. Brandraad. B.H.Duwel Soest. deelt mede dat inwilliging van het ver zoek omtrent de openstellingsuren van het hulpkantoor te Soesterberg niet mo gelijk is, en verzoekt bericht of alsnoj accoord wordt gegaan met de door hem voorgestelde openstellingsuren. vraagt in verband met de afwijzende be schikking op zijn verzoek om vergunning) zijn naam op de lijst, als bedoeld in art. 17 der Drankwet te plaatsen. verzoekt nogmaals vrijstelling van plaat sing bij de Rijkswerkverschaffing en in plaats daarvan productieven arbeid bij de gemeente. vraagt terugbetaling van de door hem ge' storte waarborgsom. verzoekt de gemeente voortaan voor ker- misgedoe te bewaren. beklaagt zich erover dat hij niet is ge" hoord omtrent aen aankoop van een motor-j spuit voor Soesterberg, en verzoekende hieromtrent de redenen te mogen vernemen! verzoekt ontheffing van de bepaling der. Verordening ex art.4 der Hinderwet voor de oprichting eener slagerij met rookerj en kookerij. Omtrent dit verzoek is ad-I vies uitgebracht door den Commandant de| Vrijwillige Brandweer te Soest en den Technisch Ambtenaar van Bouw- en ,7oning| toezicht. (Besloter jUtrecht [ven urer het Col] door der i Besloter fde lijsl 12. f Beslote] aanwezig naar de [Beslotei geen vr: van de 1 Beslotei voorste, kermis j bedoeld" nomen e; nisgevi: Beslote; [raad we nisgevi Beslote; de onth deelen van de i verbind [nimum t [nis te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 401