II J'Y°" •7' het in-1 igesloten wordt dit rondschrijven ora bericht en raad te °-P «zenden ^an de Vereeniging "E.H.B.O." alhier, gemeen ven. ding n..,| toesloten wordt adressant te berichten, dat geen termen J '"y* Aanwezig zijn om hem vrij te stellen van uitzending naar de Kijkswerkverschaffing. et ver- n van iet mo- f alsnog hem •V' iesloten wordt aan den Directeur van het postkantoor te [Utrecht mede te deelen, dat de door het College opgege ven uren, naar hun oordeel de meest geschikte zijn en [het College zich mitsdien niet Kan vereenigen met de jaoor den Directeur aangegeven uren. is ;nde oe-1 |3esi0-ten wordt adressant op zijn verzoek te plaatsen op \j> gunninÉ jfie njst, als bedoeld in art.17 der Drankwet onder No 12. :ld in 'an plaail ig en in lid bij hem ge' ior ker- Besloten wordt adressant te berichten, dat geen termen aanwezig zijn, om hem vrij te stellen van uitzending naar de KijkswerKverschaffinto u/ 1/ r it is ge* in motor- eüende I vernemen Ling der vet voor i roozer c is ad- idant de in den 1 .7 onna Besloten wordt adressant te berichten, dat het College V2 geen vrijheid kan vinden te besluiten tot terugbetaling v iAx- van de waarborgsom. Besloten wordt het adres den Raad aan te bieden met [p voorstel adressanten te berichten, dat het toestaan van kermis niet behoort tot de bevoegdheid van den Raad en bedoeld College ook in dien zin geen besluit heeft ge nomen en voorts het besluit te nemen het adres voor Ken nisgeving aan te nemen. Besloten wordt aan den raad mede te deelen, dat de Brand- Ap raad wel gehoord is met voorstel het schrijven voor ken- L 'nisgeving aan te nemen. x J Besloten wordt aan den Raad voor te stellen de gevraag- de ontheffing te verleenen en bij het voorstel mede te deelen, dat het College voornemens is bij het verleenen van de Hinderwetsvergunning de noodige voorwaarden te verbinden,teneinde den hinder der inrichting tot een mi nimum te beperken met machtiging dit voornemen ter ken nis te brengen van adressant. 'Vt'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 402