Volg- rium- Afzender of voorsteller Datu m mer 77 o 777 778 779 1'etb.ouo.er van open bare uerken. 781 T.B.C.Vereeniging Soest. Je Voorzitter. Bed. Spoorwegen. 780 De Voorzitter. J. Stalenhoef Soest. Korte innou verzoent voor een 5-tal patiënten subsi die uit de gemeentekas. deelt mede, dat het Bestuur der Stichtii Soester Natuurbad hem heeft medegedeeld er prijs op te stellen dat op werkdagen vanaf 5 uur n.m. de toegangsprijs tot hfl jbad wordt gesteld op 15 cent en 10 cent vraagt door tusschenkomst van den opzie. Jter van weg en werken den heer van Zet te Bilthoven of het College bereid is Verklaring te geven dat geen bezwaar be [staat tegen de opheffing van de spoorw overgang K.M.1Ó214 bij Soestduinen. gesloten iieli-camp v willige b rind te a De beslis den in af len onder le belast Besloten lege geen te brenge blijven b tarieven nidd.xgure ewenscht tangezien t Dverweg n lesbetref: 297 voor lan de Be ïeen bezw deelt mede, dat gebleken is dat opnieuw voorzieningen moeten worden getroffen jaan de rioleering in de wegen op 't Har c jen aan de trottoirs, waarmede meerder- werk voor den aannemer gepaard zal gaan De Commissie voor Openbare werden heeft in de vergadering van 25 dezer geadvi seerd de wegen goed af te doen mamen. üesloten ethouaer ontrent d deelt mede, dat een gesprek met den hee: Intendant van het Koninklijk Particulie: galeis en Domein Soestdijk voor hem aan1 jleiding is het College voor te stellen jaan Hare Majesteit de Koningin te verzoi [ken de Stadhouder slaan met de beplantinj en de daarin en daarop voorkomende kunsi werken aan de gemeente Soest in eigendo over te dragen onder aanbieding van de zekerheid, dat de gemeente voor een goe onderhoud zal zorg dragen. •verzoekt namens het Bestuur van den Bon van Verlofhouders afd. Soest aan de le den van den bond J.C.Krabbendam en J.TÏ Rennenberg toestemming te verleenen op hun achterterrein kampeertenten te plaa sen op 30 Juni en 1 Juli a.s. ter gele genheid van het VoRA-feest op BirKhoven lonform h iet verzo' sloten wc enbare oi beschik;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 403