BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 3n subsi öesloten wordt de bosten van verpleging der Kinderen gemeente te n de Kosten ad f.2,50 per week en per Stichtii gedeeld rkdagen s tot hi lü cent n opzici kelk&mp voor reKening der gemeente te nemen en de vrij- f sW. uilige bijdrage in kind te aanvaarden. De beslissing op.de aanvragen 1,4 en 5 wordt aangehou den in afwachting van het resultaat van het in te stel len onderzoek opgedragen aan den Ambtenaar met de contro le belast. esloten wordt het Bestuur mede te deelen, dat het Col- /jt yk. lege geen bezwaar neeft een lager tarief in toepassing e brengen vanaf 5 u^r n.m. doch dat de tarieven moeten lijven bepaald op f.0,20 en f.ülO om xeden dat ook de arieven voor gescheiden baden in de morgen- en eenige aidd.i.guren op die bedragen zijn vastgesteld en het niet ewenscht voorKomt daarin verschil te maken. angezien uit een onderzoek is gebleken, dat bedoelde [a an zëttl3Verwe&' n*e"k ^eer overeenkomstig het bepaalde bij het id is ei desbetreffend raadsbesluit van 25 October l86ü bijl. No. waar be voor de gemeenschap noodzakelijk is, wordt besloten spoor. ian de-Ned. Spoorwegen te berichten, dat tegen opheffing cn. "peen bezwaar bestaat- opnieuw off en t Har erder- al gaan n heeft leadvi- iaKen. den hee; •ticuliei hem aan1 itellen ,e verzo1 .plantin tde kuns eigendo: van de een goe den Bon de le en J.Ti enen op te plaa er gele* rKhoven gesloten wordt het meerdere werk te accepteeren en den J(f ethouler te machtigen met den aannemer een regeling ontrent de uitvoering te treffen. ionform het voorstel wordt besloten aan H.M.de koningin i? iet verzoek te richten als door den Voorzitter bedoeld. sloten wordt in het belang van de handhaving van de enbare orde en zedelijkheid op het verzoek sfwij zend i beschikKen. 1 I Ou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 404