'1 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud minister van Soci ale Zaken. Ri nke Tolman. Inspecteur Volks gezondheid Vleescïj keuring Comité tot ver strekking van nut tigen handenarbeid door werkloozen te zeist A.H.van der Sterre Julian^laan l6i Bilthoven. J.C.van Haarlem te Soest jje Voorzitter Be Voorzitter. Ideelt mede dat het geven van subsidie in,| de kosten van verbetering van de Soester-j bergschestraatdoor hem minder juist 'wordt geacht. wijst op een dreigend verloren gaan van ^natuurschoon bij voortgaande bebouwing aan de Bosstraat. geeft afwijzend advies op voorstel Dim teur Keuringsdienst om over te gaan tot wijziging van de Verordening op de hef fing van keurloonen. geeft kennis van de voorwaarden waaron der werkloozen de cursussen te Zeist kun- nen volgen. verzoekt wijziging van de aan hem ver beende oouwvergunning 2/2ö5 voor het als nog mogen bijbouwen van een woonkamer. Be Technisch Ambtenaar belast met de lei- Iding van bouw- en woningtoezicht advi seert de vergunning te verleenen. vraagt vergunning voor het optrekken vat ideri uitbouw achter zijn perceel van ee-, destraat 45 tot een hoogte van 3 j Je Technisch ambtenaar belast met de lei-J ding van Bouw- en 'Woningtoezicht brengt: hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 26 Juni j.1. no.24/27. stelt voor den raad te adviseeren in de vacature in de stichting tot beheer van het Soester natuurbad, ontstaan dour het| bedanken van het raadslid A.Endendijk, ter benoeming voor te dragen het raads lid L.Hornsveld. brengt opnieuw in behandeling de in den raad aangehouden motie van de raadsleden Bndendijk en de Bruijn inzake de toepas sing van het reglement op het natuurbad en stelt voor te besluiten aan de voor stellers te verzoeken de schriftelijke toelichting te mogen ontvangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 409