y y 7 ^7 l /jU.lO eenng SLISSING Aanmerking? aie er Dear zijn tesloten wordt aan de Gedeputeerde Staten mede te dee- .en dat het hooia der school gemotiveerd bezwaar man :t tegen terugbetaling van het bedrag f.9,92. Dat het Gol tege zich in hoofdzaak wel met de motieven kan vereeni- en, aangezien de woning tot slooping was gedoemd en ne allernoodigste kleine herstellingen nog van gemeente wege werden verricht. ls.an den Heer Lub mededeelen, dat zijn bezwaren aan de gedeputeerde Staten zijn medegedeeld. in koste®)p voorstel van den Voorzitter wordt de circulaire ge- Sdige werl ontvsikke- leooneerd 1 den lan|*)e nota te nemen voor rekening der gemeente, de gemeerd iheden ao.B Let uitzo; .an de ge- l de kos- •n 12 Juli er gemeei 1 rwonderd euwing wanneer nog voor werk in 3laats ig van Lente door ma- -egenwoor sie voor voor de- n. Hij advisee- gend lid verte- r J. 3. ^.dressant verwijzen naar art. 38 der besteksvoorwnardengjL lïotif icatie koopers van den grond Rasch en olthoff te Bussum e wijzen op den ten onrechte bij hunne perceelen ge- Bomen grond, en in overweging te geven den Raad te ver-jv' zoeken den grond alsnog te mogen aankoopen. Conform het voorstel wordt besloten. ■«O 8

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 40