Volg- num- Afzender of voorstelier Datum mer 791 792 793 794 795 796 Centraal verifica- tiebureau. F.M.Houbaer Soes- terberg Technisch Ambte naar bouw- en wo ningtoezicht. Je Voorzitter. Jeme ente-secreta ris. e Voorzitter. Korte inhoud zendt rapport van kasopneming en contro le der administratie der vsoningbouwver- eeniging "Patrimonium" over het le half. jaar 1934. verzoekt den raad genoegen te nemen met eene breedte van IC meter in plaats van 12 heter noodig voor den verbindingsweg Verlengde Schoolweg-Verlengde Postweg. deelt mede, dat G.G.Hol, wonende Postv;eö 20, te Soesterberg ontheffing behoeft van het bepaalde in artikel 8 der bouwveror dening, voor den bouw van een enkel woon huis, op een terrein, gelegen aan den Verlengde Postweg, kadastraal bekend in sectie B.2102 en adviseert de noodige ontheffing te verleenen onaer de door hem voorgestelde voorwaarden. gaat te 11 uur v.m. over tot openbare aanbesteding van het sauzen der school lokalen volgens bestek no.2. Ingeschre ven wordt door zes aannemers, t.w. Leraei Heinhuis, van Asch, Schulz en v.d.Heij den, Smienk, J.Juin, en H.v.d.Hoek. adviseert het College over belooning va '/.van Veeren wegens verrichte extra werkzaamheden in de roaand Juni j.1. en beveelt genoemden heer aan voor aanstel ling tot tijdelijk schrijver op arbeids overeenkomst aan de 4e afdeeling ter secretarie deelt mede dat de raad voor nader onder zoek in handen van Burgemeester en Jet-, houders heeft gesteld het adres van de wed. de <it, Schoolweg no.2a te 3oes- terberg inzake het huren eener woning van de bouwvereeniging Sint Joseph te Soest en stelt voor adressant mede te deelen als in voorstel Burgemeester en wethouders van 1 Juni no.3484 en dat net| College in haar belang nog eene oplos sing zal trachten te verkrijgen. Beslot zen, m in te en Sc; Jesloti den Ha; mede ti in vo03 deling ■Beslot* der voc |f. 243, Ivoor ae Beslote inschri Openbar van een overeen sloten verrich Voorts men als op arbe 1 Juli 5eslotei Sovenai* lt.xwi.rml leggen Izich te^ iledig gs

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 411