/7U).ytiv. i contro- >ouwver- le half. iiaen met tats van Lingsweg >stweg. 5 Postweg jhoeft van juwveror- ikel wo.n- m den ïkend in >odige i door inbare school- ;eschre- v«hemel, d.Keij- iek. BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen besloten wordt de vereeniging op den achterstand te wij- zen, met verzoek dezen achterstand zoo spoedig mogelijk in te halen, vooral voor wat betreft de huur van beijs en Scnneveld. besloten wordt conform het advios van den Voorzitter, U> den Baad te verzoeken het College te machtigen adressant mede te deelen, dat zoolang het ontwerp uitbreidingsplan in voorbereiding is, deze aangelegenheid niet in behan deling kan worden genomen. Besloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen on- Ider voorwaarde dat door den bouwaanvrager een bedrag ad f. 243,75 wordt gestort in het wegenfonds, zijnde f.208,- voor aanleg en f.35,75 vo^r onderhoudsicosten. Besloten wordt de gunning aan te houden, ie ingeleverde iinschrijvingsbiljetten worden uen ïechnisch -.mbtenaar Openbare /erken in handen gesteld voor het uitbrengen van een advies. >ning van :tra 1en aanstel* arbeias* ter :r onder en bet- van de 3oes- ioning sph te :de te iter en l dat net oplos- Iovereenkomstig het advies van den Secretaris wordt oe- iyj j sloten aan b.van Veeren over de maand Juni j.1. voor aj-£ verrichte werkzaamheden f.óO,-- te vergoeden. Voorts wordt genoemde /.van Veeren met algemeene stem- 4.2)2/6 6 Iraen als tijdelijk schrijver op de 4e afd. ter secretarie Pop arbeidsovereenkomst aangenomen en wel met ingang van Juli a.s. tegen een belooning van fper maand. Besloten wordt conform het voorstel van den Voorzitter. Bovendien zal aan adressante worden gevx^aagd van het li.h.Armbestuur te Soesterberg een verKlarin^ ovei" te leggen waaruit zal blijken dat het Armbestuur voornoemd zich tegenover de boningbouwvereeniging St.Joseph vol ledig garant stelt voor de verschuldigde huur.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 412