79 7 798 799 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Burgerlijk Armbe stuur te Amers foort. Technisch Ambtenaar bouw- en woning- I toezicht T e c hnArnb t enaar Bouw- en Joning- toezicht Korte 1 n h o u dringt er op aan de verpleegkosten van J.Holtman in Zonnegloren voor rekening van de gemeente Soest te nemen. rapporteert, dat door P.T.van Driel, wo nende Verlengde Schoolweg lc te Soester- berg een aanvang is gemaakt met den bouw van een woonhuis, op een perceel, gelegen aan den Verl.Schoolwegkadas traal bekend gemeente Soest, in sectie E.212Ö, zonder de daarvoor vereischte vergunning ingevolge de Voningwet te hebben verkregen, en adviseert den over- treder van wet en verordening aan te schrijven hetgeen is daargesteld in strijd met wet en verordening te sloopei biedt ter behandeling aan eenige verzoe- ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Beslote in hanc stuur 1 oleginé genomer Voorloc berich.1 schappe Beslote daargee dagen r belet c Juni ie waarbij bouwver •Yoningt aanvrag aanvrag

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 413