Afzender of voorsteller Korte i n h num mer Boo 801 802 803 Bestuur Voetbal en Athletiekver "Soesterberg" Bestuur .uners- foortsche Voetbal ver. H.V.C. B.C.A.Rooth, 2e Helmerstr.80 boven Amsterdam. GhrVere eniging "Buitenzorg" Soest 804 C.Belt Soest. 8C5 inspecteur Politie, verzoekt beschikbaarstelling van een prijs voor de op 15 Juli a.s. te geven athletiek-wedstrijden. verzoekt een onderhoud met het College van Burgemeester en ethouders over het in orde maken van een voetbalterrein door werkloozen verzoekt te willen mededeelen of bij be bouwing van een terrein, gelegen aan den Braamweg gelden moeten worden gestort voor wegenaanleg of straatgeld. Be technisch ambtenaar, belast met de leiding van Bouw- en woningtoezicht brengt rapport uit omtrent dit verzoen, dd. 26 Juni 1934-» Bo.l/l3. deelt mede dat "Buitenzorg" bereid is tot de voorgestelde regeling inzake grondaf stand mede te werken, indien van haar geene bijdragen worden gevorderd in de kosten van den aanleg en/of verbete- ring van den Ericaweg, wanneer de kos ten van de overdracht en van het ver- I plaatsen der scheidingen voor rekening der gemeente komen en als voor eventu- eele bebouwing langs dien weg bouwver gunning te verkrijgen is. maakt bezwaar tegen de door het College voorgenomen uitbetaling, aangezien: le. de wed. 'alet slechts recht heeft Q} één termijn van het gecedeerde be drag, zijnde f.225»--; 2e. hij nog rond f.600,-- waarborgsom heeft gestort, op terugbetaling waarvan hij recht heeft; 3e. er een bedrag aan bijwerk is, wat 00 zichzelf staat (waarvan eventu- eel het walsen kan worden af gereken!. vraagt vervanging van de telefoontoe stellen door een verbeterd systeem.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 417