BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt een verguld zilveren medaille ter be schikking te stellen. V k(i Besloten wordt het bestuur mede te deelen, dat geen me- bewerking kan worden verleend, om door middel van werk- u^' loozen het terrein in orde te maken. 'Besloten wordt den heer Rooth mede te deelen dat stor- ting noodzakelijk is, gezien het rapport van den tech nisch ambtenaar bij Bouw- en Woningtoezicht dd. 26 Juni 1 1934» no1 J' (Besloten wordt de Vereeniging mede te deelen, dat de voorwaarden onaanvaardbaar zijn. Nogmaals ware de Ver eeniging te wijzen op het voordeel, dat na afstand van den grond de waterleiding in den Bricaweg wordt gelegd zonder eenig financieel bezwaar voor de aangrenzende gr ond e ig enar en Indien het Bestuur van meening blijft niet tot grond- afstand te moeten medewerken, zal aan de waterleiding maatschappij verzocht worden de leiding in het verleng de vin den Braamweg aan te sluiten op de leiding in den Heideweg. Ben bericht wordt alsnog binnen tiai dagen na dagteekening van het schrijven ingewacht. Indien geen bericht wordt ontvangen wordt aangenomen dat de Veree niging niet zal medewerken tot verbreeding van den Bricaweg Va* Be Voorzitter deelt mede, dat de advocaat/architect Lr. Hosenboom te Amsterdam in overweging heeft gegeven par tijen te berichten dat tot uitbetaling van de vordering/h n /rr~ van C.Belt ad f.2400,-- zal worden overgegaan zoodra /lv- "DJ schriftelijk is medegedeeld op welke wijze de uitbeta ling onderling kan geschieden, -angezien tengevolge van de overeenkomst, met C.Belt aangegaan,de cessies in een zoodanige verhouding zijn gekomen, die het onzeker maakt of de uitbetaling door de gemeente overeenkomstig die cessies wel rechtsgeldig is. Ben onderlinge rege ling met C.Belt is mitsdien het meest aan te bevelen. Be vervanging wordt toegestaan. VJA- V' W I CO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 418