Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum K inhou 806 807 Inspecteur van Politie. iiatianaal verbond van gemeente-ambté naren Utrecht. 808 809 Garrosserie-en waj- genfabriek 3.Trap man Utrecht-GudenL rijn. Th.Veen.Van Len- I nep laan 41 Soest.! 8lü L.Prins ^oren- straat Soest. 811 J.W.van Ledden, Van Lenneplaan 4 Soest. 812 j.T.A.van Loesel, vraagt machtiging de rijwielbrancard te Soesterberg te mogen voorzien van een torpedonaef. Be kosten bedragen f. 13,5c, vestigt nogmaals de aandacht op de be langen van B.Haven, bouwtechnisch op zichter bij bouw- en woningtoezicht en verzoekt een beslissing te nemen met te- trekking tot de salariëering van genoeg den ambtenaar. zendt rekening van de geleverde man- schappenwagen ten bedrage van f.733»2C, vraagt prijsopgaaf van een terrein van 3 H.A. voor industrie, gelegen aan spoorlijn en weg. Je Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 26 Juni j.1. no.A/22. verzoekt vergunning tot den bouw eener garage, op het perceel, sectie C.1888, gelegen aan de Be Genestetlaantot op de zijerfafscheiding van het perceel van de Gebr. Swagerin stede van tot op een afstand van 0,50 IA vanuit deze erfaf scheiding. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den technisch ambtenaar, te- last met de leiding van bouw- en woning! toezicht. klaagt over den afvoer van de beer- en zinkputten van het perceel Van Lennep laan 2 op cene achter gemeld perceel loopenden sloot, tengevolge waarvan hinder li jice stank wordt verspreid. Omtrent deze zaak wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, te- last met de leiding van bouw- en woninp toezicht. dient declaraties in wegens gedane klei' ne uitgaven ten behoeve van de gemeente over het tijdvak Januari t/ra Mei 193^» tot een bedrag van f.22,62.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 419