Afzender of voorsteller num mer 71 72 73 74 75 De vijf in het Ge organiseerd overig vertegenwoordigde organisaties afdeeling finan ciën. Te chnArob t enaar Bouw- en Toning- toe zicht Bigenaren van den aan weerszijde van den -i-orte Hartveg gebouwde woonhuizen. Bewoners en eige naren van percee-| len gelegen aan de Stadhouderslaaiji te Soest. Korte inhoud geven ingevolge art. 4, lid 1, der Ver- Hiiennis ordening regelende het G.0. de namen erl ladressen op van hunne vertegenwoordigen adviseert de rente, te betalen door wo- ningbouw-vereenigingen en -stichtingen voor in rekening-courant 0ogenomen gel den gedurende het 4e kwartaal 1933 vasi te stellen op 3 biedt ter behandeling aan eenige verzot* ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen- De ren verzoeken maatregelen te treffen inzakd het aanbrengen van straatverlichting langs dezen weg. De Technisch Ambtenaar, belast met de leiding van den Dienst Openbare /erken adviseert één straatlamp ter plaatse aan te brengen, waarvan de jaarkosten f.21,48 zullen bedragen. verzoeken uitbreiding der straatverlich' ting langs deze laan. De Technisch Ambtenaar, belast met de leiding van den Dienst Openbare .'/erken adviseert de straatverlichting ter plaa se met 4 lampen uit te breiden, waarvail de jaarkosten f.124,15 bedragen. Gelet lanuar >ij to i bouwve: m 1/3 'erd Seslot' Beslo t(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 41