Volg- num- Afzender of voorsteller mer 813 814 815 816 817 Comité voor regu- larisatieen werk-J verruiming in het schildersbedrijf te Amsterdam. r.L.Kronen,Soest. Afd. Financiën. A.A.van der sou wen Soest. Gedeputeerde Sta ten utrecht. Korte 1 n n o u jverzoekt maatregelen te willen treffen in het belang van werklooze schilders. verklaart afstand te doen van het aan hem bij besluit van Burgemeester en Iet- jhouders dd. 1 Juni 1934 verleende ver lof tot verkoop van zwak-alcoholischea drank in het perceel Burg.Grothestraat 62. adviseert de rente van debet-saldi in rekening-courant met de woningbouw-ver- eenigingen en -stichtingen over het 2e kwartaal 1934- vast te stellen opj 3 verzoekt te mogen ontvangen het restant van het hem toekomend bedrag over het le halfjaar 1934* voor het ophalen van asch en vuilnis bij nieuw aangeslotenen vragen bericht en raad omtrent een ver zoek van de h.V Beverolfabrieken te Be verwijk om toestemming tot het hebben van een reclamebord op het perceel van den heer de moning, Birkstraat 80 Soest Be Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Joningtoezicht en de Inspecteur van Politie deelen mede di het bord is geplaatst in het landelijk deel der gemeente en de omgeving ont siert. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 421